Skip to main content

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt är baserat på individens behov och individens samverkan i planeringen av sina insatser. Stor hänsyn tas till kundens kulturella och språkliga bakgrund och vi erbjuder personal som talar kundens modersmål om denne så önskar.

Vår personal kan tala många olika språk bland annat:finska, engelska, spanska, serbokroatiska, persiska, arabiska och polska. Personalens bemötande, kompetens och kreativitet garanterar trygghet. Företagets rutiner och arbetssätt uppfyller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete(SOSFS2011:9) och arbetsmiljölagen samt för oss gällande AFS:er.